Microsoft Point of Service for .NET

Microsoft Point of Service for .NET – přehled


Stručný přehled vlastností knihovny tříd Microsoft Point of Service for .NET:

Microsoft Point of Service (POS) for .NET je sada nástrojů a knihoven tříd, která umožňují snadnou integraci aplikací platformy .NET s periferními zařízeními POS. Knihovna POS for .NET vytváří otevřenou architekturu ovladačů zařízení vycházející z oborového standardu Unified POS. Knihovna POS for .NET podporuje všech 36 kategorií zařízení uvedených ve standardu včetně čteček čárových kódů, čteček magnetických proužků (MSR), čteček kódů RFID, tiskáren účtenek, vah, řádkových displejů a dalších zařízení. Knihovna Microsoft POS for .NET je podporována v systémech Windows Embedded POSReady 2009, Windows Embedded for Point of Service, Windows XP Professional, Windows Vista Business a Windows Vista Ultimate.

Knihovna POS for .NET umožňuje hladké propojené systémů POS s periferními zařízeními za účelem efektivního provádění POS transakcí. Knihovna POS for .NET navíc umožňuje rychlé nasazování maloobchodních periférií s použitím technologie plug-n-play, jejich snadnější aktualizaci a snížení nákladů na systémovou podporu díky zjednodušené integraci.

Knihovna Microsoft POS for .NET vychází vstříc potřebám nezávislých dodavatelů softwaru (ISV), kteří vyvíjejí software pro POS periférie, a nezávislých dodavatelů hardwaru (IHV), kteří chtějí dodavatelům ISV nabídnout výkonné funkce s minimálními investicemi. Ať již patříte do segmentu ISV nebo IHV, knihovna POS for .NET vám může pomoci snížit náklady na vývoj s použitím nejmodernějších funkcí.

Standardy


Microsoft POS for .NET je implementace oborového standardu Unified Point of Service (UPOS) verze 1.12 od společnosti Microsoft pro platformu .NET. Implementace Microsoft POS for .NET je rovněž kompatibilní s existujícími implementacemi standardu UPOS na platformě Microsoft Windows s názvem OPOS (OLE for Point of Service).

Porovnání implementací Microsoft Point of Service for .NET a OPOS
OPOS je implementace standardu UPOS pro Microsoft Windows založená na technologii COM (Component Object Model). POS for .NET představuje zdokonalenou implementaci standardu UPOS pro Microsoft Windows založenou na platformě NET. Knihovna POS for .NET ve srovnání s implementací OPOS zvyšuje produktivitu vývojářů aplikací POS a objektů služeb, protože nabízí všechny výhody spravovaného kódu platformy .NET a vystavuje sadu snadno použitelných rozhraní a základních tříd.

Knihovna POS for .NET je zpětně kompatibilní s 15 nejběžnějšími kategoriemi zařízení OPOS. Můžete tak plně využívat výhod nových kategorií zařízení, jakmile se stanou dostupnými, a současně ochránit své investice do staršího hardwaru. Aplikace vyvinuté s použitím knihovny POS for .NET mohou hladce komunikovat s moderními objekty služeb platformy .NET i se staršími objekty služeb implementace OPOS.

Další informace o standardech UPOS a OPOS naleznete na adrese http://www.nrf-arts.org/.

Hlavní součásti knihovny Microsoft Point of Service for .NET


Knihovna Microsoft POS for .NET se skládá ze dvou součástí: Microsoft.PointOfService.dll a Microsoft.PointOfService.ControlBase.dll.

Součást Microsoft.PointOfService.dll
Definuje programové rozhraní mezi aplikací POS a třídami objektů služeb pro více než 35 typů zařízení POS definovaných standardem UPOS. Vystavuje všechny standardní funkce, které standard UPOS definuje pro jednotlivá zařízení. Součást Microsoft.PointOfService.dll obsahuje následující třídy:

POSCommon – obsahuje programové rozhraní pro všechny obecné vlastnosti a metody standardu UPOS.

POSExplorer – poskytuje aplikacím POS informace o tom, jaká zařízení POS jsou v systému k dispozici, a vytváří instance objektů služeb pro zařízení požadované aplikacemi. Umožňuje také aplikacím POS přijímat oznámení plug-n-play, když dojde k připojení nebo odebrání zařízení POS ze systému.

POSException et al classes – slouží k oznamování chybových stavů aplikaci POS prostřednictvím výjimek.

POSEventArgs et al classes – slouží ke zprávě a předávání událostí POS.

Součást Microsoft.PointOfService.ControlBase.dll
Obsahuje 36 „základních“ tříd pro všechny typy zařízení definované standardem UPOS. Tyto třídy poskytují konzistentní programové rozhraní objektů služeb pro všechny typy zařízení. Základní třídy obsahují:

Generický konstruktor – vytváří instanci třídy a inicializuje základní statistiky zařízení.

Programový přístup k pomocné třídě CommonProperties – umožňuje objektu služeb přístup bez požadovaného ověřování stavu a aktualizuje vlastnosti POSCommon, které byly pro aplikaci označeny jako pouze pro čtení.

Kód – řídí ověřování stavu zařízení. Před přístupem k vlastnostem nebo spouštěním metod kontroluje, zda zařízení bylo otevřeno, vyžádáno nebo povoleno aplikací.

Kód – spravuje a předává události aplikaci.

Chráněné metody – spravuje a aktualizuje statistiky hardwaru.

Metody rušení objektů – v závislosti na architektuře IDisposable rozhraní .NET Framework.

Pro devět plně podporovaných zařízení POS obsahuje knihovna Microsoft.PointOfService.ControlBase.dll rovněž sadu „základních“ tříd. Tyto třídy jsou odvozeny od odpovídající základní třídy zařízení a obsahují podrobněji implementovaný kód od společnosti Microsoft pro příslušné zařízení ve shodě se standardem UPOS. Při odvozování objektů služeb od těchto základních tříd většinou stačí zajistit implementaci metod Open a CheckHealth a metod, které zajišťují přístup k vlastnímu hardwarovému zařízení, jako je například fyzické otevření pokladní zásuvky, vymazání hardwarové paměti zařízení atd. Základní třídy knihovny Windows Point of Service for .NET obsahují následující funkce:

  • Generickou implementaci metody Open, kterou lze použít jako výchozí bod pro vlastní implementaci v objektu služby.
  • Kód, který řídí ověřování stavu pro veškerý přístup k vlastnostem a volání metod.
  • Kód, který spravuje a předává události aplikaci.
  • Kód, který spravuje a aktualizuje všechny statistiky zařízení definované standardem UPOS.
  • Kód, který implementuje veškerá standardní ověřování a funkce přístroje, včetně odpovídající aktualizace a správy hodnot vlastností zařízení. Kód knihovny Windows Point of Service for .NET rovněž podle potřeby volá implementace poskytnuté objektem služeb.
  • Sada „pomocných tříd“, které objekt služeb může použít pro vracení stavových a chybových informací, zařazování asynchronních operací do fronty, aktualizaci vlastností zařízení bez ověřování stavu atd.
Knihovna Windows Point of Service for .NET obsahuje runtime součásti (Microsoft.PointOfService.dll, Microsoft.PointOfService.ControlBase a zprostředkovatele WMI), nástroj pro správu z příkazového řádku (POSDM.exe) a sadu SDK (ukázkový kód a objekty služeb .NET).

POS for .NET WMI
Umožňuje správcům programovou konfiguraci knihovny místního nebo vzdáleného systému POS.

Posdm.exe
Praktické rozhraní příkazového řádku pro zprostředkovatele WMI. Vhodné pro místní nebo vzdálené konfigurace, které nevyžadují programování. Další informace naleznete v příručce pro správu zařízení POS.

Simulátory zařízení
Sada SDK obsahuje několik simulátorů zařízení, které umožňují vývojářům vytvářet a testovat aplikace bez přístupu k fyzickému perifernímu zařízení ve fázi testování integrace.

Pro nové zájemce o knihovnu POS for .NET


Vyzkoušejte následující možnost, která vám pomůže seznámit se s produktem: